Grzyby atakujące mury i drewno
 Oceń wpis
   

Grzyby w budynkach, budowlach i małej architekturze, występujące na drewnianych, drewnopochodnych materiałach budowlanych (np. płytach wiórowych, płytach pilśniowych, sklejce) oraz mineralnych podłożach (murach, tynkach, płytach gipsowo-kartonowych), potocznie nazywane grzybami domowymi, należą w  królestwie Fungi głównie do czterech gromad: grzybów podstawkowych (Basidiomycota), np. gnilica mózgowata, stroczek domowy itp., workowych (Ascomycota) z czuprynką kulistą, grzybów niedoskonałych (Deuteromycota), np. pleśnie z rodzaju: Alternaria, Aspergillus (kropidlak), Cladosporium, Fusarium (sierpik), Geotrichum, Penicillium (pędzlak), oraz sprzężniowych (Zygomycota) z pleśniami z rodzaju: Mucor (pleśniak), Rhizopus (rozłożek) itd. Drewno i materiały drewnopochodne są dla nich źródłem pokarmu.

grzyb domowy stroczek

Powodując zmiany w budowie i składzie chemicznym, czyli tzw. rozkład (biały, brunatny lub szary), grzyby domowe obniżają wytrzymałość drewna i w konsekwencji trwałość obiektów. W sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się w obiektach budowlanych na znaczne odległości, doprowadzając do całkowitego ich zagrzybienia i zniszczenia. Cegła, beton i zaprawy, choć nie są dla nich źródłem pożywienia (pleśnie), pośrednio ulegają również procesom korozyjnym. W  budownictwie występuje kilkanaście gatunków grzybów domowych i  innych grzybów rozkładających drewno użytkowe.

Pod względem szkodliwości dzielimy je na cztery grupy:

grupę I  stanowią najbardziej szkodliwe grzyby rozwijające się po infekcji, również na drewnie suchym, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy zaliczamy stroczka domowego;

grupę II tworzą grzyby rozwijające się na drewnie o podwyższonej wilgotności, powodujące silny i szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach. Do tej grupy należą: gnilica mózgowata, jamkówka pogięta i krowiak łykowaty;

grupę III tworzą grzyby mniej szkodliwe dla budynków i  budowli, ale bardzo szkodliwe dla obiektów w miejscach otwartych (mostów, słupów i małej architek- 91 Czynniki biotyczne korozji tury), charakteryzujące się występowaniem gniazdowym. Z tej grupy w budynkach występują: gmatwek dębowy, jamkówka rzędowa, niszczyca belkowa, niszczyca płotowa i twardziak łuskowaty. Do grupy III można zaliczyć także grzyby nadrzewne, które jako groźne huby infekują drzewa żywe w lesie, a po ścięciu i przetarciu surowca, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych jako saprotroficzne ksylobionty (roztocza), rozkładają drewno budowlane. Są to np.: boczniak ostrygowaty, pniarek obrzeżony i żółciak siarkowy. Są nimi również grzyby infekujące drewno użytkowe niewłaściwie przygotowane do wbudowania w  małą architekturę (np. zbyt wilgotne, mokre), niezabezpieczone lub źle impregnowane oraz niewłaściwie izolowane w pasie kotwienia w gruncie lub na jego styku. Do takich grzybów należą: drobnołuszczak białokremowy, drobnołuszczak jeleni, gęstoporek cynobrowy, gmatwica chropowata, łuskwiak ogniowy, łuskwiak topolowy, pochwiak jedwabnikowy, pomarańczowiec błyszczący, rozszczepka pospolita, skórnik pomarszczony, skórnik szorstki, smolucha świerkowa, stroczek leśny, włochatka jasna, wrośniak garbaty, wrośniak różnobarwny, wrośniak strefowany i wrośniak szorstki;

grupę IV stanowią grzyby mało szkodliwe, powodujące słaby, powierzchniowy rozkład drewna, rozwijające się tylko przy dużej wilgotności, a w wypadku jej zmniejszenia, szybko obumierające. Do tej grupy zaliczamy: czuprynkę kulistą (grzyb rozkładu szarego), korowicę okazałą i powłoczniczka gładkiego.

Jeżeli twoje drewno zaatakował grzyb zadzwoń 504 928 205 lub kliknij tu by zamówić usługę

Komentarze (0)
Trwałoś biologiczna drewna
 Oceń wpis
   

Trwałość drewna

Naturalna odporność drewna jest właściwością gatunkową i zależy od za­wartości w drewnie związków twardzielo­wych, garbnikowych i żywic, które unie­możliwiają lub ograniczają rozwój mikroorganizmów. Związki te gromadzą się w wewnętrznej części pnia, wysycają tkankę drzewną i tworzą tzw. twardziel. Drewno twardzielowe w sposób natural­ny jest kilkakrotnie trwalsze od drewna bielastego.

Na podstawie testów laboratoryjnych ustalono, że różne gatunki drewna pracu­jące w tych samych niekorzystnych wa­runkach mają różną trwałość:

drewno bardzo trwałe nie ulega zmianom przez 25 lat (niektóre gatunki liściaste z Afryki, Ameryki i Azji);

  • drewno trwałe 15 do 25 lat (dę­bowe);
  • drewno umiarkowanie trwałe 10 do 15 lat (modrzewiowe, sosnowe);
  • drewno mało trwałe 5 do 10 lat (świerkowe, jodłowe, wiązowe);
  • drewno nietrwałe do 5 lat (jawo­rowe, topolowe, bukowe).

Zwiększenie trwałości drewna moż­na uzyskać przez jego impregnację, czyli powierzchniowe lub wgłębne nasy­cenie tkanki drzewnej preparatami che­micznymi. Stosuje się dwie podstawowe metody impregnacji: bezciśnieniową i ci­śnieniową.

W metodach ciśnieniowych środki impregnacyjne wtłaczane są w drewno po uprzednim wyssaniu powietrza. Metody te stanowią jeden z podstawowych procesów technologicznych w zakładach wytwarza­jących uodpornione produkty drzewne dla budownictwa, kolejnictwa i przemysłu.

Metody bezciśnieniowe to: smaro­wanie, opryskiwanie, kąpiel, zastrzyki oraz metody dyfuzyjne.

Na głębokość wnikania impregna­tów w drewno ogromny wpływ ma bu­dowa anatomiczna różnych gatunków drewna. Znane jest nieprzyjmowanie impregnatów przez twardzielowe drew­no dębu, sosny lub przez tzw. fałszywą twardziel buka. Materiałem trudnym do impregnowania może być również drewno świerka i jodły po spadku jego wilgotności poniżej poziomu nasycenia włókien (28%) należy zatem impre­gnować je zaraz po ścięciu i szybkim przetarciu.

kliknij po więcej >>> tu

zagrzybienie drewna plesn

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna / porażenie drewna grzybem
 Oceń wpis
   

Wady drewna zawsze powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

    Związane ze wzrostem drzewa to sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;


    Związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a także objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);


    Związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.


Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:


    Grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);


    Grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie praktyki jak:

    nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
    niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
    wietrzenie pomieszczeń, w których drewno jest zastosowane,
    wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
    wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
    wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

jeżeli twoje drewno podłogę lub meble poraził grzyb zadzwoń 504 928 205

kliknij tu po więcej

odgrzybianie drewna

 

Komentarze (0)
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012