Odgrzybianie cennik
 Oceń wpis
   

 Zachęcamy do zapoznania się z cennikeiem usług odgrzybiania na naszej stronie.

wystarczy kliknąć >>>> tu

Komentarze (0)
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna- uwaga na grzyby !
 Oceń wpis
   

Przebieg kliniczny alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej charakteryzuje się kilkoma stadiami chorobowymi. Postać ostrą cechuje nasilenie się objawów astmy, przede wszystkim kaszlu, czasem dochodzi do wzrostu temperatury ciała. Pacjenci mogą wykrztuszać plwocinę o charakterze gęstych brązowych mas.

Na zdjęciu radiologicznym przy alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej obserwuje się typowe zmiany, w razie kolejnych nawrotów nieprawidłowości często pojawiają się w tych samych miejscach tkanki płuc. Ponadto w przebiegu klinicznym obserwuje się częste remisje zmian (cofanie się objawów chorobowych), po krótszym lub dłuższym okresie czasu wolnym od objawów klinicznych dochodzi do rozwoju zaostrzeń i ponownego pojawienia się symptomów chorobowych.

W następstwie procesów zachodzących w tkance płucnej może dojść do powstania powikłań w postaci astmy poddającej się leczeniu jedynie glikosteroidami i rozległego włóknienia płuc oraz rozstrzenia oskrzeli.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna spowodowana jest zakażeniem pacjentów przez grzyb Aspergillus fumigatus. Rzadziej przyczyną występowania zmian w płucach są inne czynniki grzybicze. Częstość schorzenia nie jest szczegółowo podana, w naszym kraju opisano wiele przypadków alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, szczególnie często choroba rozpoznawana jest w Wielkiej Brytanii.

Przyczyny powstawania zmian związane są z długotrwałą stycznością organizmu z komórkami grzyba znajdującymi się w tkance płucnej i wywołującymi odpowiedź układu immunologicznego, który wydziela swoiste przeciwciała klasy G i E - te drugie odpowiadają za rozwój reakcji nadwrażliwości typu natychmiastowego. W tkance płucnej ponadto dochodzi do powstania zmian destrukcyjnych.

Opracowano specjalne kryteria umożliwiające postawienie właściwej diagnozy przy alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej. Spełnienie 6 z nich umożliwia ustalenie rozpoznania. Do głównych kryteriów należą: obecność astmy atopowej w wywiadzie, wzrost ilości eozynofilów (rodzaj krwinek białych odpowiedzialnych m. in. za reakcje alergiczne i przeciwpasożytnicze), zwiększenie stężenia przeciwciał klasy E, dodatni wynik testu skórnego na obecność grzyba Aspergillus fumigatus.

Również uwzględnia się obecność nacieków w płucach i rozstrzenia oskrzeli oraz dodatnie odczyny wykonywane na obecność grzyba. W różnicowaniu bierze się pod uwagę inne eozynofilie płucne, pewne rodzaje zapalenia płuc oraz zmiany naczyniowe związane z podwyższoną ilością eozynofilów we krwi obwodowej (np. zespół Churga i Strauss).

Leczenie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej

Celem leczenia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej jest przerwanie "błędnego koła", wzrost grzyba w lepkiej wydzielinie ciągle dostarcza materiału i substancji, wobec których rozwija się odpowiedź układu immunologicznego, doprowadzająca do zaostrzenia procesu chorobowego. Trudnością jest jednak uwolnienie uszkodzonych oskrzeli od kolonii grzybiczych, dlatego wczesne i bardzo intensywne leczenie jest konieczne nawet wtedy, gdy objawy chorobowe nie są znacznie nasilone.

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna wymaga postępowania w czasie obecności zaostrzenia procesu chorobowego. Podaje się wówczas glikosteroid (prednizon). Chorzy, u których nawroty choroby są częste i dochodzi do trwałego zniszczenia obszarów tkanki płuc, wymagają stałego stosowania glikosteroidów.

Dodatkowo podawany itrakonazol wspomaga terapię i umożliwia zmniejszenia dawki sterydu do niskiej, ale dającej korzystny efekt terapeutyczny.

Komentarze (0)
WALKA Z ZAGRZYBIENIEM W BUDOWNICTWIE
 Oceń wpis
   

WALKA Z ZAGRZYBIENIEM

Ponieważ zagrzybienie murów jest problemem złożonym, ustalenie sposobu jego usuwania i ochrony przed ponownym atakiem pleśni wymaga rozpoznania i szczegółowej analizy. Po ustaleniu źródła, należy się zastanowić nad najskuteczniejszym rozwiązaniem. Ze względu na stopień nasilenia zjawiska można podjąć działania tymczasowego lub częściowego odgrzybienia (w widocznych miejscach występowania wykwitów) lub przeprowadzić odgrzybianie kapitalne całego obiektu.

Zgodnie z opisanymi powyżej przyczynami powstawania zagrzybień wystosować można następujące środki zaradcze:

 • Usunąć z budynku elementy już zagrzybione (skuć tynki, usunąć zagrzybione izolacje).Należy podjąć profilaktyczne działania polegające na sprawdzeniu, czy elementy planowane do budowy lub zastąpienia zostały prawidłowo odgrzybione i zaimpregnowane;
 • Sprawdzić skuteczność odprowadzenia wód gruntowych z terenu wokół obiektu, a następnie osuszyć powierzchnie muru tak, aby można było zastosować odpowiedni środek odgrzybiający;
 • Odtworzyć lub uzupełnić pionowe i poziome izolacje przeciwwodne. Usunąć zagrzybioną termoizolację po wewnętrznej stronie przegrody i po zastosowaniu szeregu środków mających na celu przywrócenie muru do stanu umożliwiającego prawidłowe oddychanie należy spróbować ocieplić budynek od zewnętrznej strony;
 • Sprawdzić i przywrócić do prawidłowego stanu technicznego wszystkie elementy zewnętrzne mogące powodować nieszczelności, usunąć awarie i osuszyć mury;
 • Przywrócić odpowiednią wentylację budynku i ogrzewanie (tak aby przy temperaturze wewnętrznej 20C wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia nie przekroczyła 60%);
 • Zabezpieczyć problematyczne elementy konstrukcji poprzez odpowiednie ocieplenie, poprawienie izolacji przeciwwodnych i paroizolacji, należy zadbać o naroża układanych izolacji, tak aby nie przerwać ich ciągłości;
 • Zwiększyć częstotliwość kontroli stanu obiektu, a w przypadku wystąpienia alarmujących symptomów podjąć natychmiast działania zaradcze.

Dodatkową metodą stosowaną w walce z grzybami i ich nawracającymi formami jest dezynfekcja chemiczna środkami działającymi nie tylko powierzchniowo, ale również w głębi przegrody. Można ją zastosować po uprzednim usunięciu przyczyny budowlanej zagrzybień i po osuszeniu przegrody.

 

Należy sobie uświadomić fakt, że całkowite wyeliminowanie grzybów czy mikroorganizmów z naszego życia jest niemożliwe. Towarzyszą nam one na każdym kroku, w każdym miejscu, w którym przebywamy. Ważne jest jednak to, aby nie dopuścić do powstania w naszym domu mikroklimatu niekorzystnego dla nas a sprzyjającemu nadmiernemu namnażaniu się tych tworów. Podstawą dobrego samopoczucia jest dobra wentylacja pomieszczeń i utrzymanie odpowiedniej ich temperatury.

kliknij po odgrzybianie >>>>>> tu

plesn chemia

 

Komentarze (0)
Syndrom chorego budynku / Sick building syndrome
 Oceń wpis
   

Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje).

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).

W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie.

Objawy SBS

 • bóle i zawroty głowy
 • omdlenia
 • mdłości
 • objawy przemęczenia
 • podrażnienie błon śluzowych
 • utrudnione oddychanie

i inne dolegliwości

W Polsce klasycznym przykładem chorego budynku był wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budynek Intraco II w Warszawie. Zbyt mała ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń stała się przyczyną częstych omdleń pracowników. Przeprowadzona ekspertyza dowiodła, że przyczyną był zbyt oszczędnościowy projekt wentylacji. W wyniku modernizacji, rozszczelniono elewację budynku, dodając otwieralne okna.

 

kliknij po więcej >>>> tu

http://odgrzybianie.otobiznes.pl/p57871-espertyzy-budowlane-hydrologiczne.html

 

Komentarze (0)
Zagrzybienie drewna / porażenie drewna grzybem
 Oceń wpis
   

Wady drewna zawsze powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

    Związane ze wzrostem drzewa to sęki, rdzeń mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, skręt włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;


    Związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik żółty (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek uparty (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, a także objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; oraz małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);


    Związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz.


Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:


    Grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);


    Grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie praktyki jak:

    nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
    niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
    wietrzenie pomieszczeń, w których drewno jest zastosowane,
    wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
    wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi,
    wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

jeżeli twoje drewno podłogę lub meble poraził grzyb zadzwoń 504 928 205

kliknij tu po więcej

odgrzybianie drewna

 

Komentarze (0)
Grzyby wodne
 Oceń wpis
   

 Grzyby wodne – w ujęciu taksonomicznym są to grzyby rozprzestrzeniające się za pomocą zoospor lub innych zarodników, które są przystosowane do przenoszenia się w środowisku wodnym. W ujęciu ekologicznym są to grzyby, które występują przeważnie lub wyłącznie w środowisku wodnym.

Nieliczne gatunki grzybów wodnych (np. Leptomitus lacteus) rozwijają się dzięki substancjom organicznym, które pobierają z wody. Dla większości grzybów wodnych woda jest środowiskiem bytowania. Obecność grzybów wodnych w naturalnych siedliskach, ich aktywność życiowa i rola w zbiornikach wodnych, zależą od działania dużej liczby czynników środowiskowych oraz od reagowania na nie różnych gatunków grzybów. Czynniki środowiskowe regulujące aktywność mikobioty wód mogą być związane z wodą, z podłożem lub żywicielem, na którym lub w którym rozwija się grzyb lub z oddziaływaniem innych organizmów występujących w tym samym biotopie.

Grzyby wodne pełnią ważną rolę w akwenach, biorą udział w biologicznym rozkładzie (zarówno na drodze tlenowej jak i beztlenowej) materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Część pierwiastków (pobranych z rozkładu martwej materii organicznej) wprowadzają do obiegu w przyrodzie. Są regulatorami liczebności niektórych organizmów planktonowych. Na biologię grzybów wodnych mają wpływ takie właściwości wody jak: jej ruchliwość, ilość, ciągłość przestrzenna i czasowa, chemizm, natlenienie, temperatura, ciśnienie, naświetlenie

Alergia
 Oceń wpis
   

Polskie badania epidemiologiczne wykazały, iż najczęstszą przyczyną alergii wziewnej są grzyby z rodzaju Alternaria i Cladosporium, a w dalszej kolejności Penicillium i Aspergillus. Rzadziej uczulają grzyby z rodzaju Mucor, Botrytis, Fusarium, Pullularia, Curvularia, Phoma i Rhizopus.
Większość chorych wykazuje nadwrażliwość na kilka gatunków grzybów!!!

Komentarze (1)
Chryzosporium
 Oceń wpis
   
Chryzosporium sp.


Pojedyńcze kolonie tworzą strzępki (również rozgałęzione). Konidia bezbarwne, szerokie, jednokomórkowe, gładkie. Często występują w glebie, gdzie ich pożywieniem są
np. włosy i pióra. Może siężywić cząstkami paznokci, skóry. Powodują choroby skóry, wymagające długotrwałego leczenia.

Komentarze (0)
Cladosporium herbarum
 Oceń wpis
   
Cladosporium herbarum


Wytwarza ochratoksynę o działaniu podobnym do bardzo groźnych mikotoksyn. Jest patogeniczny dla ludzi, silnie alergizujący. Optymalna temperatura dla jego wzrostu to 18-28 st. C. Pojawić się może na produktach żywnościowych, zarówno świeżych, jak i mrożonych. Jest najliczniej reprezentowany w powietrzu (do 90 %) spośród wszystkich zarodników grzybów. Występuje we wszystkich strefach klimatycznych w różnych typach gleb. Można je spotkać na gnijącym materiale organicznym, np. na opadłych liściach.

 

Komentarze (1)
Aspergillus
 Oceń wpis
   
Aspergillus


Wdychanie spor grzybów pleśniowych Aspergillus fumigatus może być przyczyną aspergilozy płuc, alergicznego nieżytu nosa i atopowej astmy oskrzelowej oraz alveolitis allergia. Opisano liczne przypadki alveolitis pod postacią „płuco rolnika”, „choroba sładowników”, „płuco pracownika tartaku” etc.
Znane są również właściwości toksyczne gatunku A. fumigatus, spowodowane ich zdolnością do wytwarzania mikotoksyn, takich jak: fumigilina, gliotoksyna, fumigatina.
Aspergillus niger wywołuje alergię oraz objawy o charakterze Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS) u osób narażonych na wdychanie pyłu zanieczyszczonego zarodnikami A. niger. Grzyby z rodzaju Aspergillus są rozpowszechnione w środowisku i wywołują całą gamę schorzeń pneumonologicznych w zależności od stopnia jego inwazyjności i odporności atakowanego organizmu. Wyróżnia się tu kolonizację saprofitującego grzyba, inwazyjną grzybicę płuc oraz schorzenia alergiczne, takie jak zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie zatok, alergiczną aspergilozę oskrzelowo-płucną (AAOP) i astmę.

Komentarze (0)
Penicillum
 Oceń wpis
   
Penicillium


Grzyby z rodzaju Penicillium posiadają silne właściwości alergizujące, stanowiąc częstą przyczynę alergicznych chorób układu oddechowego, do których należą: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych (alveolitis allergica), astma płucna.
Grzyby z rodzaju Penicillium wykazują również działanie toksyczne, spowodowane ich zdolnością do wytwarzania szkodliwych produktów metabolizmu zwanych mikotoksynami. Mykotoksyny są związkami o budowie pierścieniowej, wykazujące działanie toksyczne zarówno dla człowieka, jak i zwierząt. Mikotoksyny posiadają również działanie teratogenne, rakotwórcze i mutogenne.. Grzyby z rodzaju Penicillium mogą wytwarzać szereg mikotoksyn (drugorzędowe metabolity), z których najczęściej występujące to: cytrynina, cytreowirydyna, ochratoksyna, kwas cyklopiazonowy, patulina i rubratoksyny. Ochratoksyna A jest przyczyną choroby układu moczowego zwanej nefropatią
.

Komentarze (2)
Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów tel.504 928 205
 Oceń wpis
   
Odgrzybianie - skuteczne usuwanie grzybów, likwidowanie pleśni.
 • odgrzybianie budynków
 • odgrzybianie ścian
 • odgrzybianie mieszkań
 • usuwanie pleśni
 • odgrzybianie murów
 • likwidowanie grzybów
 • likwidowanie pleśni
 • odgrzybianie drewna
 • odgrzybianie składów i magazynów
 • odgrzybianie hal
 • odgrzybianie sklepów
 • usuwanie grzyba 

Derty Serwis ul.Walbrzyska 12, 02-739 Warszawa

kontakt Przemyslaw Dobosz tel.504 928 205 dertyserwis@tlen.pl

www.dertyserwis.pl

usuwanie grzyba

Komentarze (0)
1 | 2 |
Najnowsze komentarze
2013-12-23 13:19
rtvagd:
Alergia
:)
2013-10-20 23:55
rtvagd:
Firma odgrzybiajaca mieszkania i domy
mega blog
2012-10-23 13:21
diogenes67:
Cladosporium herbarum
Szkoda, że tak mało informacji jest o takich patogenach i w ogóle alergiach. Gdyby nie[...]
O mnie
odgrzybianie
Przemyslaw Dobosz wlascicel Derty Serwis biznesu zorientowanego na pomoc klientom zmagajacym sie z problemem zagrzybienia i wilgoci
Archiwum
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012